نوشته‌ها

ارورها و خطاهای کولر گازی اسپیلت گری اینورتر

ارورها و خطاهای کولر گازی اسپیلت گری مدل اینورتر 

Cooler Gree Erorr

محافظ فشار زیاد سیستم =E1

محافظ ضد یخزدگی =E2

دمای زیاد لوله رفت کمپرسور =E4

محافظ جریان زیاد =E5

خطای کابل ارتباطی =E6

محافظ دمای زیاد مقاومت =E8

عدم ارسال فیدبک از سوی فن داخلی =H6

خطای سنسور محیطی یونیت داخلی =F1

خطالی سنسور اواپراتور یا سنسور پایپ =F2

خطای سنسور محیطی یونیت خارجی = F3

خطای سنسور کندانسور =F4

خطای سنسور لوله رفت کمپرسور =F5

خطای اورلود و کاهش فرکانس =F6

خطای تشخیصتکمیل جریان یونیت ها =U5

یخ زدایی =H1

اورلود محافظ کمپرسور =H3

نرمال نبودن سیستم =H4

محافظ IPM =H5

محافظ PFC = HC

خطای جریان فاز برای کمپرسور =U1